Hakkımızda2023-12-07T13:30:26+00:00

Hakkımızda

Kuruluş Kanunu

İSAK (İSLAM ÜLKELERİ AKADEMİSYENLER) VAKFI;
Vakıfların yönetimi, faaliyetleri ve denetimine, yurtiçi ve yurtdışındaki taşınır ve taşınmaz vakıf kültür varlıklarının tescili, muhafazası, onarılması ve yaşatılmasına, vakıf varlıklarının ekonomik şekilde işletilmesi ve değerlendirilmesinin sağlanmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen 5737 sayılı kanuna istinaden kurulmuş olup tescil kararı, 18 Ağustos 2017 tarih ve 30158 sayılı Resmi Gazate’de ilan edilmiştir.

Kuruluş Amacı

İSAK (İSLAM ÜLKELERİ AKADEMİSYENLER ) VAKFI;
başta Türkiye olmak üzere İslam Ülkelerinin eğitim, sağlık , ilmi, kültürel, sosyal ve ekonomik kalkınmasına yardımcı olmak üzere bilgili ve aydın genç Akademisyenlerin yetişmesine maddi ve manevi katkıda bulunarak, gençlerin ülkemize, memleketimize, İslam Dünyasına ve bütün insanlığa faydalı olmalarını sağlamak amacıyla milli, manevi, ahlaki, dini ve örfi özelliklerle mücehhez olarak gelişmeleri için her türlü yasal destekte bulunmak ve bu amaca yönelik her türden yasal çalışmayı yapmaktır.

Kuruluş Faaliyeti

İSAK (İSLAM ÜLKELERİ AKADEMİSYENLER) VAKFI;

İlgili kanun ve mevzuat dahilinde Vakıf amaçları doğrultusunda bilimsel araştırmalar, konferanslar, ilmi ve kültürel toplantılar, anma günleri düzenler, basılı yayınları hazırlar, bu konularda çalışma yapanlara destek olur, tesisler kurar.

Vakıf amaçları doğrultusunda ilgili mercilerden resmi izinleri alarak kütüphaneler, araştırma ve dokümantasyon merkezleri, enstitüler, her seviyede eğitim ve öğretim kurumları (Anaokulu, Kreş, ilk, orta, Yüksek okul, Üniversite ) kurslar, yurtlar, aşevleri, huzurevleri, yaşlı ve özürlü bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, sağlık merkezleri (Revir, Poliklinik veya hastane), sosyal yardım tesisleri, sportif tesisler kurar ve işletir, eğitim ve kültür amaçlı yurt içi ve dışı seyahatler düzenler.

Her seviyedeki öğrencilere burs verir ve sosyal yardımlarda bulunur, fakirlere ve ihtiyaç sahiplerine gıda, giyim, temizlik, yakacak, vb. her türlü yardımı sağlar.

Vakıf amaçları doğrultusunda faaliyet gösteren diğer vakıf ve benzeri kurum ve kuruşlarla her türlü maddi ve manevi yardımlaşmalarda bulunur, Vakıf amaçlarını gerçekleştirebilmek üzere mevzuata uygun her türlü tasarrufta bulunur.

Akademisyen ve yazarlar gençlerin ülkemize, milletimize, İslam Dünyasına ve tüm insanlığa faydalı olmalarını sağlamak amacıyla milli, manevi, ahlaki, dini ve örfi gelişimleri için her türlü destekte bulunur,

Yasaların öngördüğü ölçülerde eğitim, öğretim, sağlık, sosyal, kültürel, tarihi ve dini alanlarda tesisler kurar, kurulmuş olanları destekler. İnsanların aile bağlarını kuvvetlendiren, sosyal dayanışmalarını arttıran, birlik ve kardeşlik duygularını pekiştirip çoğaltan her türlü faaliyette bulunur, Fakir, muhtaç, kimsesiz ve düşkünlere, başarılı öğrencilere her türlü eğitim, sağlık ve sosyal yardımlarda bulunur, bunlar için barınma, beslenme, sağlık ve eğitim tesisleri kurar,

Başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilerin yurtiçi ve yurtdışında akademik eğitim almalarını sağlar, bilimsel çalışma ve araştırma yapmalarını teşvik eder, çalışmalarını yayımlar.

Fakir öğrencilere evlenme ve iş kurma yardımlarında bulunur.

Türk ve İslam sanat ve kültürünü araştırır, tanıtır, maddi ve manevi kültür zenginliğimizi araştırarak bu araştırmaların basımını gerçekleştirir, yayar, yayımlar.

İbadethane, okul ve külliyeler inşa eder, bunların her türlü ihtiyaçlarını karşılar.

Kuruluş amaçlarına uygun olarak ilgili resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa faaliyetlerde bulunur maddi ve manevi ilişkiler kurar ve yardımlarda bulunur.

İSAK (İSLAM ÜLKELERİ AKADEMİSYENLER) VAKFI;

Amacına ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da bir çok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yasal izin alındığında yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, kamu kurum ve kuruluşları dışındakilerden yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, ortaklıklar kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye yada denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin yada tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanununun 48. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.

Go to Top