Gençlere Sesleniyorum-81 MANEVİ DEĞERLERİMİZİ KORUYALIM !…
6 Şubat 2022
Gençlere Sesleniyorum-83 İNSAN SORUMLULUK BİLİNCİYLE YAŞAMALIDIR
5 Mart 2022

Gençlere Sesleniyorum-82 İNSANLIĞIN SON DİNİ

İlahi dinlerin en sonu İslamdır.  

İslam Dinine “İSLAM” adı Allah tarafından verilmiştir. Kur’an-ı Kerimde bunu  bildiren ayetler vardır. Bunlardan biri Maide suresinin 3. Ayetidir. Cenab-ı  Hak bu ayette şöyle buyuruyor: “….bugün size dininizi ikmal ettim,  üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam’ı  seçtim”. 

Al-i İmran Suresi 19. Ayette ise:” Allah nezdinde hak din İslam’dır…” 

Ayrıca Kur’an-ı Kerimin pek çok ayetinde “İslam”, “Müslimin” ve “Esleme”  kelimeleri geçer. 

İslam kelime anlamı bakımından “İtaat etmek, boyun eğmek, kurtuluşa  ermek, selamete kavuşmak” gibi anlamlara gelir. 

Dini anlamda İslam, “Allah’a karşı tam ihlas ve iman üzere olmak” tir. 

Daha geniş anlamda ise, “Peygamber Efendimizin tebliğ buyurduğu şeylerin  hepsini kabul ederek onları yaşamak, sözleri ve davranışlarıyla kabul ettiğini  göstermek, Allah’a ve Peygamberine itaat etmek, gönülden bağlanmak”tir. 

Bu tanımlamalara göre İnsanlığın son dini olan İslam’ın amacı; “kişinin  düşüncelerini ve kalbini ıslah ederek, duygu ve davranışlarını en güzele  ulaştırmak, mü’mini dünya ve ahirette mutlu kılmak”tır. 

İşte İslam Dini bunu sağlamak için önce insanın iç alemini, ruhsal yönünü  huzurlu kılacak olan “İman Esaslarını “ bildirmiştir. 

Mü’minlerin iyi ve güzel davranışlarda bulunması için de, “ Ameli hükümler”  getirmiştir. Ayrıca davranışların güzelleşmesine, vicdanın gelişmesine ve  terbiyesine dair de “ Ahlak Kuralları “ koymuştur.  

Kısaca İslam, insanlığa yol ve yön gösterirken hükümlerini üç temel ilkeye  oturtmuştur. 

İslam, insanlığın son dini olduğu için hükümleri bütün insanlığa yöneliktir. Bu  bakımdan İslam, Evrensel bir dindir.

İslam, inanç bakımından Tevhid, yani Allah’ın birliği esasına dayanır. Bu  açıdan insanın ilk görevi, Allah’ın varlığına ve birliğine inanmak, Hz.  Muhammed(s.a.v)in Allah’ın kulu ve Peygamberi olduğunu kabul etmektir. 

Bir kimse, “Allahtan başka İlah yoktur, Hz. Muhammed(s.a.v) O’nun kulu ve  elçisi(Peygamberi)dir” derse ve buna yürekten inanırsa o kişi MÜSLÜMAN’dır.  Ayrıca herhangi bir törene ihtiyaç yoktur.  

Müslüman; inancını, ibadetlerini sadece Allah için ve Allah’a karşı yapar.  İslam’da ruhban sınıfı olmadığı için para ile günah çıkarma sistemi de yoktur. 

İslam’ın yüceliğini iyi anlamak için onu, iyi incelemek gerekir. Zaten İslam’ı  öğrenmek, İslam esaslarına göre herkesin üzerine borçtur. 

İslam’a göre insanlar, insan hakları bakımından eşittirler. İnsanın Allah  katındaki değeri, mevkii, güzelliği, zenginliği ve herhangi bir ırktan oluşundan  ötürü değil, inancından, salih amelinden ve ahlakının güzelliğinden dolayıdır. 

İslam’da sınıf ayrımı yoktur. Adalet her zaman ve her yerde tam olarak  uygulanmalıdır. Zira Kur’an-ı Kerimde: “ Allah adalet ve ihsanı sever”,  “Adalet ile hükmediniz”, “Adalet üzere şehadette bulununuz”  anlamında emirler vardır. 

İslam’da adalet, insanı Allah’a yaklaştıran takva yoludur.  

İslam’ın bütün hükümlerinde; “yap” dediklerinde de, “yapma” dediklerinde de  çok çeşitli hikmetler vardır.  

Mesala İslam toplumunun huzurunu kaçıran içki, kumar, rüşvet, iltimas,  ihtikar, tefecilik ve gayri meşru ilişkiler yasak kılınmıştır. 

İnsanlararası ilişkileri bozan yalancılık, iftira, dedikodu, fuhuş zararlı  davranışlardan kabul edilmiş ve yasaklanmıştır. 

İslam’da cana kast etmek ve malı gasp etmek yoktur. Herkesin malı, canı ve  namusu kutsaldır. Onlara el ve dil uzatılamaz. 

İslam’da kardeşlik, ülfet ve dayanışma övülmüştür. İlim öğrenme,  araştırma ve çalışma kesin olarak emredilmiştir. Buna karşılık tembellik,  miskinlik ve cehalet yasaklanmış ve İslam’ın düşmanı olarak  bildirilmiştir.

Kısaca İslam’da iyi, güzel ve faydalı olan herşey övülmüş, insana ve  insanlığa zarar veren kötü şeyler de yerilmiş ve yasaklanmıştır. 

Yine İslam’ın hükümleri iyi incelendiğinde görülür ki; İslam’ın dünyaya  getirdiği en büyük yenilik, inanç ve düşünceye baskı yapılmamasıdır.  Çünkü İslam’da hoşgörü ve ikna etme esastır. Zorlama ve baskı altına  alma yoktur. 

Buna rağmen kimileri İslam’ı saldırganlıkla itham ederler. Bu yanlış ve  iftiradır. Bu, İslam’ın hükümlerini bilmemektir ve cehalettir. 

Tarihte müslümanın hoşgörüsünü ve “aman” diyene kılıç kaldırılmadığını  gösteren yüzlerce örnek vardır. Mesela Bizanslıların müslüman Elçilerini  öldürmeleri üzerine çıkan Mute savaşına katılmak üzere harekete geçen  İslam ordusu Komutanı Zeyd Bin Haris’e Hz. Muhammed(s.a.v) şu  direktifi veriyor: 

Yüce Allah’ın adına sığınarak O’nun ve sizin düşmanlarınızla savaşın.  Gideceğiniz yerlerde din adamları rahipler göreceksiniz. Onlara  dokunmayın. Kadınları, çocukları ve körleri asla öldürmeyin. Evleri  yakıp harap etmeyin. Ağaçları kesip tahrip etmeyin”. 

Çünkü İslam’ın Kutsal kitabı Kur’an-ı Kerimde Yüce Allah:”Dinde zorlama  yoktur”(Bakara suresi, ayet:56) buyurmuştur.  

İslam; zulmü, işkenceyi ve zorla inanç kabul ettirmeyi yasaklamıştır. 

Fatih Sultan Mehmed İstanbul’u aldığı zaman; herkesin malı, canı ve  namusu güvence altındadır. Herkes düşünce, kanaat ve inanç  özgürlüğüne sahiptir, diye ferman buyurmuştur. Fatih, bu sözleriyle  İslam’ın hoşgörü anlayışını bütün cihana ilan etmiştir. 

İslam’ın hoşgörüsüdür ki, ta Sevgili Peygamberimiz zamanından  günümüze kadar nice Hırıstiyan ve Yahudi dinlerine mensup kişilerin  Devlet kademelerinde memuriyet yapmalarını sağlamıştır.

Tarihin sayfalarına geçen şu örnek olay da İslam’ın hoşgörüsüne ne  güzel bir örnektir: 

Hz. Ömer, halifeliği döneminde Kudüsteki Mescid-i Aksayı müslümanlar  ile hırıstiyanlar arasında taksim etmek suretiyle her iki din  mensuplarının aynı çatı altında ibadet etmelerini temin etmişti.  

Bir müddet sonra Suriye’de veba salgını çıkmış, Hz. Ömer de ordu  komutanı Ebu Ubeyde’ye askeri geri çekmesini emir vermişti. Bunu  duyan Hırıstiyanlar, başta papazları olmak üzere kiliselere dolarak müslümanların adalet ve insaf anlayışlarına hayran olduklarından  ülkelerinde kalmaları için Tanrılarına dua etmişlerdi. 

Eğer İslamiyet kılıç Dini veya zorla inanç kabul ettiren bir Din olsaydı;  fetih edilen yerlerde hırıstiyan kalmazdı. Halbuki müslümanların  egemenliğinde asırlar boyunca milyonlarca gayri müslim yaşadı.  

Oysa papaların teşvik ettiği haçlı seferleri boyunca Anadoluda nice  masum Müslüman Türk’ün canına kıyıldı. Kudüs’te 70 bin müslümanı  kılıçtan geçiren haçlılar değil miydi?  

Dünyanın döndüğünü söylemekten başka suçu olmayan büyük bilgin  Galile’nin, dört yıl işkenceden sonra 1642 yılında öldürülmesine sebep  olan yine hırıstiyan taassubu değil miydi? 

Ortaçağ Avrupasında kanaat ve inanç değiştirmedikleri için Engizisyon  mahkemelerinde öldürülen insan sayısı, kayıtlara göre 390.000 kişidir.  Bunlardan 200.000 ‘i ateşte yakılarak öldürülmüştü.(Hz. Muhammed ve  Hayatı,DİB Yayınları, S:238) 

İslam tarihinde böyle bir vahşete asla rastlanmamıştır. 

İslam’ın hoşgörüsü, adalete olan saygısı, emirlerinde ve yasaklarında  insan ruhunu ve mantığını doyurması, onun kısa zamanda kıtalara  yayılmasını sağlamıştır. 

Bugün yeryüzünde yaşayan 4 kişiden biri müslümandır. Çünkü  müslümanlık boş bir iddia değil, İlahi bir davadır. 

İslam Dini, “ çeşitlilik içinde bütünlüğü, değişiklikler içinde sürekliliği  ifade eder”(Ord. Prof. Dr. H.Ziya Ülker, İlahiyat Fak. Ders notları) 

İslam Dini; haktan halka açılmış bir inanç ve güven kapısıdır. 

İslam Dini, getirdiği hükümler ile aklı ve iradeyi takviye etmiş, iradeyi  zayıflatacak, aklı bozacak hurafelere, safsatalara ve tüm sapık fikirlere  inanmaktan insanoğlunu kurtarmıştır. 

İslam’ın yüceliğini anlamak için onu sağlam kaynaklardan öğrenmek ve  tanımak gerekir. Onu tebliğ eden Hz. Muhammed(s.a.v)in hayatını  bilmek gerekir. Çünkü İslam Peygamberinin yaşayışında, ibretler ve  insanı hayran bırakan örnekler vardır. 

Oysa Hırıstiyanların ellerinde bulunan ve asılları bozularak tahrif edilmiş  olan kutsal kitaplarında şöyle yazılıdır: “Ve Samuel Saula dedi: Şimdi git  İsrail oğullarına düşman bir kavim var. Onların her şeylerini tamamen  yok et ve onları esirgeme ve erkekten kadına, çocuktan emzikte olana,  öküzden koyuna, deveden eşeğe kadar hepsini öldür”(Kitab-ı Mukaddes  1. Samuel B.15, A-3) 

Acaba Kur’an-ı Kerim’in bir tek ayeti gösterilebilir mi ki böyle insanı,  hatta hayvanları toptan imha etme emrini vermiş olsun… Böyle bir emir  asla yoktur. Buna karşılık İslam’ın o engin hoşgörüsüsnü, bağışlayıcılığını  simgeleyen pek çok belge vardır. 

Peygamberimizin bizzat Necran Hırıstiyanlarına hitaben yazdığı şu  mektup yüzlerce delilden sadece bir tanesidir: 

“Peygamber Muhammed’den Keşiş Ebu’l Haris’e, Necran Keşişlerine,  papazlarına ve onlara tabi olanlara, aynı zamanda onların rahiplerine…

Az veya çok olsun ellerinde bulunan herşey, kiliseleri, küçük kiliseleri  ve manastırları kendilerine ait olacaktır. Allah’ın ve Resulü’nün  himayesi onlaradır. Hiçbir keşiş dini mevkiinden, hiçbir rahip  manastırından, hiçbir papaz vazife çevresinden uzaklaştırılmayacaktır.  Alışık oldukları haklarında ve yetkilerinde hiçbir şeyde, örf ve adette  değişiklik yapılmayacaktır. Onlar samimiyetle davrandıkça ve  vazifelerine uygun şekilde hareket ettikçe Allah’ın ve Resulünün  zimmeti onlar üzerine her zaman için temin edilmiştir. Ne onlar zulme  maruz kalacaklar, ne de zulüm edeceklerdir”(Muhammed Hamidullah,  İslam Peygamberi, C.1,S.416) 

Rahatlıkla diyebiliriz ki; İslam’ın ana prensiplerinden olan hoşgörü, inana  saygı ve bağışlama şuuru, başka hiçbir dinde yoktur.  

İslam’ın insana ve insan haklarına gösterdiği saygıyı anlamak için sadece  Peygamberimizin Veda hutbesini objektif bir biçimde incelemek  yeterlidir. 

Peygamberimizin miladi 632 yılında söylediklerini; batı insanı, ancak  1789 Fransız İhtilalinden sonra duyabilmiş ve görebilmiştir. 

Oysa İslam, insan haklarına saygıyı Fransız ihtilalinden 1.200 sene (12  asır) önce dünyaya ilan etmiştir. 

Bu tarihi gerçeği inkar ederek İslam’a baskıcı demek, kılıç dini demek,  ancak iftira ve düşmanlıktır. 

Semavi dinlerin en sonuncusu ve en mükemmeli hiç kuskusuz İSLAM  DİNİ’dir. Tarihi gerçek de budur. Bize düşen onu doğru olarak öğrenmek, yüceliğini kabullenmek ve vecibelerini yerine getirmek, hayatımızı  İslam’a göre tezyin etmektir.. 

Zira Yüce Dinimizin kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim, nazil olduğu ilk günkü  gibi elimizdedir. Ne bozulmuş, ne de değiştirilmiştir. Bozulması veya  değiştirilmesi asla mümkün değildir. Şairin biri şöyle diyor:

Senkte muzmer olan ateşe âb etmez eser” Yani çakmak taşı uzun süre  su içinde kalsa, çıkarılıp birbirine vurulduğu zaman yine kıvılcımlanır.  Zaman onun tabiatını değiştiremez. 

Bunun gibi Kur’an-ı Kerim de İlahi bir kitap olup aslı aynen günümüze  kadar gelmiştir ve kıtamete kadar da özelliğini koruyacaktır. Asırlar onun  özelliğini ve karakterini değiştiremeyecektir. Çünkü koruyucusu Allah’tır.