Gençlere Sesleniyorum-73 ASILSIZ ŞEYLERE İNANMAYIN!

Sevgili Gençler!… 

Batıl, sözlükte, “aslı olmayan, boş şey, yanlış, bir değer taşımayan,  gerçek olmayan şey” demektir.

Aydınlığın olduğu yerde karanlık, ilmin olduğu yerde cehalet, adaletin  olduğu yerde zulüm barınamadığı gibi Hakkın olduğu yerde de batıl  barınamaz, tutunamaz. Yok olup gider. Yok olmaya da mahkumdur.

Cenab-ı Hak, Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyuruyor:

“Hak geldi, batıl zail oldu. Şüphesiz batıl, zeval bulmaya (yok  olmaya) mahkûmdur.” (İsra Suresi, Ayet: 81)

İslam Dini, İlahi nuruyla kâinatı aydınlatınca her türlü batıl inanışları,  cahiliye adet ve gelenekleri, çarpık fikirleri reddetmiştir.

İslam güneşinin doğuşundan önce, insanlar, küfrün verdiği bir sancı  içinde kıvranıyordu.

Batıl inanış ve hurafelerden kaynaklanan bir sarhoşlukla nasıl hareket  ettiklerini bilemez duruma gelmişlerdi.

Onları bu perişanlıktan, bu huzursuzluktan kurtaran İslam’dır.  İnsanlar, ancak İslam sayesinde cahiliye adet, gelenek ve inançlarından  kurtulabilmiş ve insanca yaşamanın yollarını elde etmişlerdir. Ancak zamanla imanda zafiyet, amelde ihmallik ve ahlakta sukut baş  göstermiştir.

Bugün ise, zamanla yaşanan irtifanın acı neticeleriyle karşı karşıya gelmiş  bulunuyoruz.

Bazı cahiliye adet ve gelenekleri İslam toplumunda yayılmaya başlamıştır.  Bu tür fitnelere engel olunmadığı için zamanla manevi yapıda tahribata  neden olmuştur.

Bugün her fırsatta Müslüman olduklarını ifade eden birçok ailelerin bilerek  veya bilmeyerek bu tür cahiliye adet ve geleneklerini yaşamaları, batıl ve  hurafelere inanmaları, türbelerin yanında bulunan ağaçlara ip veya bez  bağlamaları, Allah’ın Veli kullarının kabirleri başında mum yakmaları  gerçekten müessif bir durumdur.

Cuma gün ve geceleri ev süpürmenin, temizlik yapmanın, çamaşır  yıkamanın günah olduğu inancı nereden gelmiştir?

Kuşların sağa veya sola doğru uçuşlarından hayır veya şer şeklinde  yorumlayıp ona göre hareket etme prensibi nereden kaynaklanmıştır? Evet, dahası var… Kahve telvesi ile fal bakmak, ellerdeki çizgilerden  istikbale yönelik bir takım hükümler çıkarmak, yüzük falı ve ayaklardaki

çizgilere bazı anlamlar vererek ulu orta konuşmalar… gelecekten haber  verme, kehanette bulunma inançları kimler veya hangi zihniyet tarafından  aramıza sokulmuştur?

Suya bakıp insanların mukadderatıyla ilgili bilgiler vermek, burçlara  bakarak insanın geleceği hakkında bir takım sözler söylemek, yıldızlardan  hükümler çıkarmak, yıldızname kitaplarından medet ummak gibi İslam Dini  ile yakından ve uzaktan ilgisi olmayan, aksine Yüce Dinimizin kesinlikle  yasakladığı bu işler nasıl sızdırılmıştır inanan insanların arasına? Ve nasıl  enjekte edilmiştir onların fikir ve düşünce yapılarına?

Daha da kötüsü… Evlenecek gençlerin, evlenmeden önce birbirlerinin  burçlarını sormaları, aynı burçtan oldukları takdirde evlenmeleri, aksi halde  vazgeçmeleri, arkadaşlıkların ve dostlukların devamında bile burçların  sorulması ve ona göre hareket edilmesi fikri nereden destek görmekte,  hangi fitne ve fesat yuvası tarafından tahrik edilmektedir?

Güvercin kuşunun dama konmasını “uğurluluk”, karganın konup ötmesini  da “uğursuzluk” saymak kimin ya da kimlerin icadıdır?

Bunların büyük bir bölümünün cahiliye adetlerinden olduğu inkâr  edilemez bir gerçektir. Bir kısmı da gayri Müslimlerin adet ve gelenekleridir.  Fitne ve fesat kaynağıdır.

Zihinlerdeki saf ve temiz düşünceleri idlal eden, kalplerde parıldayan  iman nurunu gölgeleyen, kulakları tıkayan, gözleri kör eden, ayakları sakat,  bedenleri hasta eden hep bu batıl ve hurafe adetlerdir.

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) bu konuda şöyle buyuruyor: “Kuşun ötmesinden, uçmasından (yola çıkarak) uğursuzluk kabul  etmek, ufak taşlarla (nohut ve baklalarla) fal açmak, kum üzerine  hatlar çizmek, bunlardan geleceğe dair hükümler çıkarmak, sihir ve  kehanet nevindendir. (Sihir ve Kehanet ise, İslam Dini’nde  haramdır.)” (Riyazu’s Salihin, C.3, S.219)

“Her kim arrafe (kaybolan bir şeyin yerini haber veren falcıya)  gelip ondan bir şey sorar da ona inanırsa, o kimsenin 40 gün namazı  kabul olmaz.” (Riyazu’s Salihin, C.3, S. 219)

Birey veya toplum olarak maneviyatımızı İslam’ın emirleriyle  yükseltmeye, aklımızı İslami ve İslam’a uygun olan müspet ilimlerle  güçlendirmeye, becerilerimizi de her gün daha iyi ve verimli alana  götürmeye mecburuz.

Bugünümüzü dünden, yarınımızı bugünden daha iyiye ulaştırmak  hepimizin görevidir.

Batıl inanışlara ve hurafelere karşı; sabırla, bıkmadan, usanmadan,  korkmadan İslami ilimlerle karşı koymalı, engel olmalı, aramızdan söküp  atmalıyız.

Sevgili Gençler!…

Allah’ın, “İslam” adını verdiği ve din zincirinin son halkası olması  sebebiyle bu isim, sadece bu zincirin tahrif edilmemiş ve kemal (olgunluğun  zirve) noktasına erişmiş olan bu emir ve yasaklar manzumesine has (özgü)  kılınmıştır.

Böylece inanç, ahlak, ibadet, muamelat, ahkâm, kısacası Kur’an’daki

bütün hükümler ve bu hükümlerin Allah Resulü(s.a.v) tarafından  açıklamaları, İslam Dini’ni (Müslümanlığı) teşkil eder.

Bu Dinin ne olduğunu dinleyenlerin duyup öğrenmeleri için bir bedevi  kıyafetinde gelen ve kendisine İslam’dan haber vermesini isteyen Cebrail  (a.s) e, Hz. Muhammed (s.a.v), “İslam, Allah’tan başka İlah  olmadığına ve Muhammed’in de Allah’ın kulu ve Resulü olduğuna  şahadet getirmen, namazı kılman, zekâtı vermen, Ramazan’da oruç  tutman, imkân bulduğunda Hac etmendir.” (Müslim, İman-1) şeklinde  cevap vermiştir.

Bir diğer Hadis-i Şerif ’te de İslam’ın beş temel üzerine kurulduğu ifade  edilmiştir.

İslam’ın ilk şartı, “Allah’tan başka İlah olmadığına ve Hz. Muhammed  (s.a.v) in Allah’ın kulu ve Resulü olduğuna inanmak”tır. Kişi bu inancı, dili  ile ifade etse Müslüman kimliğine bürünür. Ancak imandaki samimiyetinin  ne derece olduğunu Allah bilir.

İslam Dini, kendini diğer dinlerden ve hayat düzenlerinden ayıran bazı  özelliklere sahiptir. Her şeyden önce o, nereden geldik, niçin yaratıldık ve  nereye gideceğiz? Sorularına cevap veren, beşeri tahrifattan korunmuş,  kaynağı Rahmani olan tek “İlahi Din”dir.

İslam’ın İlahi bir din oluşunun en somut örneği ise, bu dinin kitabı olan  Kur’an-ı Kerim’in 15 asırdan beri hiçbir değişikliğe uğramamış olmasıdır. İslam’ın belli bir topluluk, belli bir millet için değil, bütün insanlık için  gelmiş olması ve zaman kaydından uzak bulunması (belli bir süre için  gelmeyip dünyada tek insan kalıncaya kadar hükümlerinin baki olması) ona  tek evrensel din olma özelliğini kazandırmıştır.

İslam’ın hükümleri, her zaman ve her mekândaki insanın ihtiyaçlarına  cevap verecek niteliktedir.

Yeryüzünde yaşayan herhangi bir insan, hür iradesiyle İslam’ı seçebilir.  Bunun için hiçbir aracıya, törene ve resmi işlemlere gerek yoktur.

Cenab-ı Hak, Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyuruyor:

“Kim, İslam’dan başka bir din ararsa, bilsin ki kendisinden (böyle  bir din) asla kabul edilmeyecek ve o, ahrette ziyan edenlerden  olacaktır.” (Al-i İmran Suresi, Ayet: 85)

“Allah kimi doğru yola iletmek isterse onun kalbini İslam’a açar;  kimi de saptırmak isterse göğe çıkıyormuş gibi kalbini iyice daraltır.  Allah, inanmayanların üstüne işte böyle murdarlık verir.” “Bu (din),  Rabbinin dosdoğru yoludur. Biz, öğüt alacak bir kavim için ayetleri  ayrıntılı olarak açıkladık.” (En’am Suresi, Ayet: 125-126)

İlk Peygamber Hz. Âdem (a.s) den itibaren tekâmül edegelen ve son  Peygamber Hz. Muhammed(s.a.v)de bütün olgunluğuyla karar kılan Tevhid  Dini İslam, dün olduğu gibi, bugün de yarın da insanlığın kurtuluşu için tek  sığınaktır.

Sevgili Gençler!…

İslam’a sığınmayanın kurtuluş ümidi yoktur. İslam’dan başka kurtuluş  aramak; cehalettir, sapıklıktır, ahmaklıktır, bedbahtlıktır.

&s tarafından.|2023-12-06T21:21:56+00:00Aralık 6th, 2023|Makaleler|Yorum yok

Siz de fikrinizi belirtin

Go to Top